Category: Uncategorized @th

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท คลีนเนดิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญในการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ ซื่อสัตย์ โดยยืดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัท ฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่ เหมาะสม เพื่อป้องกันคอรัรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความ เสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้ 1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประกทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และให้มีการทบทวน การปฏิบัติตามนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย 2.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์ปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 3.พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จริงต่างๆ หา กมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้า หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่งๆที่กำหนดไว้ 4.บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอรัรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นธรรม 5.ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวช้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่นนี้ 7. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ […]

View Detail

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา2565 บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ การให้ความเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่รักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯเอง โดยแสดง เจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเคร่งครัด และจะไม่กระทำการใดๆ อันจงใจที่จะ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยได้วางแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯส่งเสริมให้ พนักงานทุกคน ตระหนักถึง ในการปกป้องดูแล เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น 2. พนักงานทุกคนต้องไม่เปิดผยข้อมูลภายใน หรือความลับทางการค้าให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูล และความลับทางการค้าของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ 3. ผลงาน หรือลิขสิทธิ์ อันเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผลงาน หรือส่วนประกอบของผลงาน หรือข้อมูล หรือองค์ประกอบใดๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น ถือเป็นลิชสิทธิ์ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ 4. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ ที่จะต้องเคารพ และให้เกียรติต่อทรัพยสินทางปัญญาของผู้อื่น […]

View Detail

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ

บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดในประเทศไทย การรับรองสินค้า MiT คือ นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ ที่กำหนดให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้เเละได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อื่นๆของ คลีนเนติคส์ ที่ได้รับ MiT ได้ที่: https://cleanatic.com/th/

View Detail

มาตรฐานคุณภาพและบริการ

ISO 9001:2015/14001:2015 คือ มาตรฐาน ISO นั้น เป็นเครื่องมือที่บริษัทชั้นนำของโลกได้นำมาใช้เพื่อการบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จะช่วยควบคุมความเชื่อมั่นด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง แต่ไม่ละเลยในการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบริหารองค์กรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลได้มากขึ้น รวมถึงจะสร้างความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมของพนักงานทุกคนอีกด้วย Cleanatic Certificate ISO 9001:2015 Cleanatic Certificate ISO 14001:2015

View Detail

เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกแบบความดันต่ำ

เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกแบบความดันต่ำ (Low Pressure Structural Foam Molding) เป็นเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกที่แบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกเลือกใช้ โดยเฉพาะในตลาดยุโรปและอเมริกา เช่น Rubbermaid, Trust เป็นต้น ด้วยการทำให้โครงสร้างภายในเป็นร่างแห ทำให้ได้พลาสติกที่แข็งแรงทนทาน มียืดหยุ่นสูง ไม่เปราะบาง เมื่อเทียบกับการขึ้นรูปพลาสติกทั่วๆ ไป (Conventional Injection molding) คุ้มค่า คงทน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำหนักที่เบาขึ้น ทนต่อการกัดกร่อน อีกทั้งยังสวยงาม ให้เนื้อพลาสติกที่มีสีและมีความเรียบเนียนขึ้น กลุ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดที่นิยมใช้เทคโนโลยีนี้ ได้แก่ กลุ่มรถเข็นทำความสะอาดต่างๆ เช่น รถเข็นอุปกรณ์, รถเข็นเมดทำความสะอาด, รถเข็นเสิร์ฟ เป็นต้น กลุ่มถังบีบม็อบและถังทำความสะอาด กลุ่มถังขยะ กลุ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดและอื่นๆ เช่น ไม้กวาดและที่ตักขยะ, แปรงทำความสะอาด, ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ฯลฯ บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต และนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจทั้งเชิงพาณิชย์และระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Ecolab, 3M และ Tennant ประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Cleanatic, […]

View Detail

3M อุปกรณ์ทำความสะอาด พรมดักฝุ่น เทปกันลื่น แผ่นขัดพื้นคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก 3M เป็นที่ยอมรับและได้รับการไว้วางใจจากผู้คนทั่วโลก ในทุกๆ วัน ทุกๆ ที่ เรามักจะเห็นผลิตภัณฑ์ 3M เป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ด้วยการคิดค้นและวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ได้สินค้าที่ช่วยในการปกป้องและรักษาความสะอาดของสถานที่ของคุณ ให้คงความใหม่อยู่เสมอ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงเวลาในการทำความสะอาด ดูแลความปลอดภัยจากการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Nomad™, Scotch-Brite™, Scotch-Guard™ และ Safety-Walk™ พรมดักฝุ่น 3M Nomad™ พรมดักฝุ่นและกันลื่นแบบครบวงจรของ 3M ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พรมดักฝุ่น ที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการดักฝุ่นจากรองเท้าให้หมดไป บริเวณทางเข้าจะสะอาดดูสวยงามอยู่เสมอ, ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงคว่ำฝุ่นและสิ่งสกปรกจะร่วงลงมา, สวยงามด้วยออกแบบพิถีพิถันเหมือนวัสดุตกแต่งอาคาร มีสีสันหลากหลาย รวมถีงลดอุบัติเหตุการลื่นล้มจากการสัญจรไปมาบนพื้นผิวที่สกปรกต่างๆ   เทปกันลื่น 3M Safety-Walk™ Slip-Resistant Tapes แผ่นขัดพื้น 3M Scotch-Brite™ แผ่นขัดที่ใช้กับเครื่องขัดพื้นทำความสะอาด ผลิตด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ เคลือบด้วยเรซินและเม็ดแร่ชนิดพิเศษ สม่ำเสมอเป็นระเบียบทั่วแผ่นทุกเส้น มีพื้นผิวสัมผัสที่ดีแตกต่างจากแผ่นขัดทั่วๆ ไป […]

View Detail