มาตรฐานคุณภาพและบริการ

ISO 9001:2015/14001:2015 คือ มาตรฐาน ISO นั้น เป็นเครื่องมือที่บริษัทชั้นนำของโลกได้นำมาใช้เพื่อการบริหารงานด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จะช่วยควบคุมความเชื่อมั่นด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง แต่ไม่ละเลยในการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบริหารองค์กรให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลได้มากขึ้น รวมถึงจะสร้างความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมของพนักงานทุกคนอีกด้วย

Cleanatic Certificate ISO 9001:2015

Cleanatic Certificate ISO 14001:2015