นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา2565

บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
การให้ความเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่รักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯเอง โดยแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเคร่งครัด และจะไม่กระทำการใดๆ อันจงใจที่จะ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยได้วางแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯส่งเสริมให้ พนักงานทุกคน ตระหนักถึง ในการปกป้องดูแล เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
2. พนักงานทุกคนต้องไม่เปิดผยข้อมูลภายใน หรือความลับทางการค้าให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูล และความลับทางการค้าของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
3. ผลงาน หรือลิขสิทธิ์ อันเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผลงาน หรือส่วนประกอบของผลงาน หรือข้อมูล หรือองค์ประกอบใดๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น ถือเป็นลิชสิทธิ์ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ
4. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ ที่จะต้องเคารพ และให้เกียรติต่อทรัพยสินทางปัญญาของผู้อื่น การนำข้อมูล หรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการปฏิบิตงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาของผู้อื่น
5. พนักงานจะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
6. พนักงานจะต้องรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
7. พนักงานที่มีหน้าที่ในการทำงานประสานงานร่วมกับคู่ค้า มีหน้าที่แจ้งให้กับคู่ค้ รับทราบ และเข้าใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิ และจะไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์
8. บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
คุณพลรบ กุฎีศรี
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกาศนโยบาย นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา