นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท คลีนเนดิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญในการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์ โดยยืดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัท ฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันคอรัรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความ
เสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้

1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประกทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และให้มีการทบทวน การปฏิบัติตามนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
2.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์ปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3.พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จริงต่างๆ หา กมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้า หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่งๆที่กำหนดไว้
4.บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอรัรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นธรรม
5.ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวช้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อด้านคอร์รัปชั่นนี้
7. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565
คุณพลรบ กุฎีศรี
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกาศนโยบาย นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น