• ISO AND MiT

ทำไมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบริษัทที่ได้รับรอง ISO และ MiT

การจัดซื้อขององค์กรเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจทุกคนไม่ควรมองข้าม เนื่องจากคุณภาพของสินค้าสามารถเป็นตัวตัดสินคุณภาพและประเมินถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจคุณได้ทันที ทำให้ในปัจจุบันองค์กรชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ากันเป็นพิเศษ ซึ่งหลักการง่าย ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการที่หน่วยงานต่างให้การยอมรับ คือมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน MiT ที่เป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย

มาตรฐาน ISO และมาตรฐานการรับรอง MiT คืออะไร?

มาตรฐาน ISO คือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มศักยภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าและการบริการของแต่ละบริษัทให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทั่วโลก โดยมาตรฐาน ISO นั้นมีจุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ รวมถึงผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าต่อการลงทุน

ในขณะที่การรับรองสินค้า MiT คือการรับรองว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นจากบริษัทนั้น ๆ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐโดยตรง ทุกโรงงานหรือธุรกิจที่ผ่านการรับรอง MiT จะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย สามารถเชื่อถือได้

ทำไมต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ได้รับรอง ISO และ MiT

  • ผลิตภัณฑ์การันตีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

บริษัทจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO และ MiT ทุกกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจะต้องมีผู้ดูแลงานชัดเจนตามมาตรฐานการจัดการสากล ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลก่อนจัดจำหน่ายให้ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้สินค้ามีมาตรฐานที่สูงมาก ทั้งยังทำให้สินค้ามีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการวิเคราะห์ถึงจุดบกพร่องของสินค้าและบริการตลอดเวลา เท่ากับว่ายิ่งนานวัน คุณภาพของสินค้าและบริการจะยิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐาน

บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากจะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้า การบริหารและการบริการของบริษัทให้ตรงตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร การบริการและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับจะยังคงดีอย่างสม่ำเสมอ คุณภาพไม่ตกลง ทั้งยังมีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น

  • สินค้าที่ได้รับการรับรองจากกระบวนการผลิตที่ถูกกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าจากบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จะเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้แนวทางปฏิบัติขององค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง และมีความทันสมัย หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทกลุ่มนี้ คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • การบริการที่รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เนื่องจากมาตรฐาน ISO 9001 นั้นมีการมุ่งเน้นควบคุมมาตรฐานโดยมี 3 นโยบายหลัก ซึ่งบริษัทที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หมายความว่าพนักงานภายในบริษัทต้องมีการฝึกอบรมทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ลูกค้าได้ 2. มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน หมายความว่าทุกแผนการดำเนินงาน หรือทุกคำแนะนำที่ทางบริษัทมอบให้ลูกค้าจะต้องผ่านกระบวนการคิด และการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่ถูกต้อง รวมถึงลูกค้าสามารถตัดสินใจขอตรวจสอบคุณภาพได้ 3. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายความว่าบุคลากรทุกคนที่ให้บริการลูกค้าต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ หรือเป็นผู้มีความชำนาญพร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าในทุกขั้นตอน

  • ทุกกระบวนการมีผู้ดูแลงานชัดเจนตามมาตรฐานการจัดการ

บริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้เลือกซื้อสินค้าจากมืออาชีพ เพราะมาตรฐาน ISO จะช่วยควบคุมและฝึกสอนให้บริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าทำงานอย่างมีระบบแบบแผนมากที่สุด ทุกกระบวนการจะมีผู้ดำเนินงานและผู้รับชอบในทุกขั้นตอน เมื่อเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถขอตรวจสอบและแจ้งขอแก้ไขความเสียหายได้ทันที โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจด้วย คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าสามารถฝากอนาคตธุรกิจคุณไว้ในมือบริษัทที่มีมาตรฐานการจัดการเช่นนี้ได้ ไม่ต้องกังวลว่าธุรกิจที่คุณสร้างมาจะพังทลายลงด้วยมือของโรงงานหรือบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐาน

  • ส่งเสริมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมประเทศไทย

การเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทที่ได้รับการรับรอง MiT เปรียบเสมือนการที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตขึ้นจากประเทศไทย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งในด้านตลาดอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจไทย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

หากท่านใดที่กำลังมองหาซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และการรับรองสินค้า MiT สามารถเลือกซื้อสินค้ากับ Cleanatic ได้ ที่นี่เราดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ทุกขั้นตอนของเรามีเจ้าหน้าที่คอยรับผิดชอบพร้อมให้การช่วยเหลือคุณตลอด คุณสามารถขอคำปรึกษาและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ รับรองคุณจะถูกใจในคุณภาพสินค้าและบริการของเราอย่างแน่นอน